Gauges

35-55mm Digital Internal Caliper Gauge
PC : AC-410-055-11
$425.00 Inc. GST
15-35mm Internal Dial Gauge
PC : AC-411-035-11
$310.00 Inc. GST
35-55mm Internal Dial Gauge
PC : AC-411-055-11
$310.00 Inc. GST
50-75mm Internal Dial Gauge
PC : AC-411-075-11
$310.00 Inc. GST
75-95mm Internal Dial Gauge
PC : AC-411-095-11
$310.00 Inc. GST
95-115mm Internal Dial Gauge
PC : AC-411-115-11
$410.00 Inc. GST
35-55mm Internal Dial Gauge
PC : AC-411-135-11
$438.00 Inc. GST
20mm External Dial Gauge
PC : AC-421-020-11
$335.00 Inc. GST
20-40mm External Dial Gauge
PC : AC-421-040-11
$335.00 Inc. GST
40-60mm External Dial Gauge
PC : AC-421-060-11
$335.00 Inc. GST
1° - 45° Angle Gauge
PC : AC-931-045-20
$67.00 Inc. GST
Angle Gauge Set
PC : AC-932-018-01
$80.00 Inc. GST
Drill Point Gauge
PC : AC-965-005-01
$20.00 Inc. GST
100mm Centre Marking Gauge
PC : AC-993-004-01
$99.00 Inc. GST
150mm Centre Marking Gauge
PC : AC-993-006-01
$123.00 Inc. GST