Gauges

Internal Dial Caliper Gauge 15-35mm
PC : AC-411-035-11
$295.00 Inc. GST
Internal Dial Caliper Gauge 35-55mm
PC : AC-411-055-11
$295.00 Inc. GST
Internal Dial Caliper Gauge 50-75mm
PC : AC-411-075-11
$295.00 Inc. GST
Internal Dial Caliper Gauge 75-95mm
PC : AC-411-095-11
$295.00 Inc. GST
Internal Dial Caliper Gauge 95-115mm
PC : AC-411-115-11
$395.00 Inc. GST
Internal Dial Caliper Gauge 35-55mm
PC : AC-411-135-11
$425.00 Inc. GST
External Dial Caliper Gauge 0-20mm
PC : AC-421-020-11
$325.00 Inc. GST
External Dial Caliper Gauge 20-40mm
PC : AC-421-040-11
$325.00 Inc. GST
External Dial Caliper Gauge 40-60mm
PC : AC-421-060-11
$325.00 Inc. GST
1° - 45° Angle Gauge
PC : AC-931-045-20
$65.00 Inc. GST
Angle gauge set
PC : AC-932-018-01
$78.00 Inc. GST
Taper Gauge 0.5-10mm
PC : AC-961-010-05
$72.00 Inc. GST
Digital Taper Gauge
PC : AC-963-010-11
$599.00 Inc. GST
Drill Point Gauge
PC : AC-965-005-01
$19.00 Inc. GST
Centre Marking Gauge 100x70mm
PC : AC-993-004-01
$98.00 Inc. GST
Centre Marking Gauge 150x130mm
PC : AC-993-006-01
$119.00 Inc. GST